Trường học quốc tế TH TRUE EDUCATION

06/01/2018
truo-ng-ho-c-quo-c-te-th-true-education

Dự án TH TRUE EDUCATION là một trong các dự án trọng điểm của tập đoàn TH trong lĩnh vực giao dục. Là một một dự án có các yêu cầu rất cao về kĩ thuật, đặc biệt trong công tác chống thấm.

Vật liệu chính trong dự án : Sika Poxytar F, Masterseal 540

Các loại vật liệu đều được thi nghiệm với các yêu cầu rất cao từ chủ đầu tư.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN